A Pickitapp rendszer Általános Felhasználási Feltételei

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

Evista Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)


Székhelye, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 6722 Szeged, Attila u. 11. 1/1.


Telefon: +36 30 289 4495


E-mail: info@pickitapp.co


Honlap: www.pickitapp.co


Nyitva tartás: Munkanapokon: 9 – 16 óráig


Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén. A Szolgáltató tevékenységét közreműködő futárokon keresztül valósítja meg, a futárok szolgáltatásainak online közzétételén keresztül.A közreműködő futárok által kínált szolgáltatások

Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett a közreműködő futártól függően az alábbi a)-b) pontokban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) JELÖLÉS A+B kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés, – a közreműködő futártól függően
b) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. – a közreműködő futártól függőenSpeciális többletszolgáltatás – a közreműködő futártól függően:
a) a címzettel – a postai küldemény felvételét követően – egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás

b) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés

c) egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a postai szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag közreműködő futárokon keresztül nyújtja.

1.2 Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Szolgáltató által közvetített futárok szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató által közvetített futár ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltató által közvetített futárral szemben igényt érvényesít.

Szolgáltató kizárja felelősségét a közvetített futároktól származó ajánlatokat valamint a futárok által nyújtott szolgáltatásból eredő káreseteket illetően, a szállításokból eredő jogkövetkezményeket mindenkor a szolgáltatást közvetlenül nyújtó közvetített futárok viselik.

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató által közvetített futár vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató által közvetített futár közúti járművön szállít.3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató által közvetített futár által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges online nyomtatványokat a Szolgáltató díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató által közvetített futár abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése online fizetéssel történik, az ügyfél és a Szolgáltató által közvetített futár megegyezését követően.3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – a közvetített futárral történő írásos, telefonos vagy személyes egyeztetés során módosíthat, lemondhat.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató által közvetített futár a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

 • a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
 • a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
 • a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;
 • a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak vagy az egyeztetés során kötött megállapodásnak.A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A Szolgáltató által közvetített futár megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

 • a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy
 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.


Ha a Szolgáltató által közvetített futár alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató által közvetített futár feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató által közvetített futár díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató által közvetített futár a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

 • a Szolgáltató által közvetített futár a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;
 • a küldemény kézbesíthetetlen;
 • a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltató által közvetített futáron kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató által közvetített futár köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató által közvetített futár. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón ás a közvetített futáron kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató által közvetített futár őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató által közvetített futára) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

b) a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

c) a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató által közvetített futár, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató által közvetített futár alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató által közvetített futár nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató által közvetített futár berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató által közvetített futár felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni. Közös megegyezéssel a feladó és a szolgáltató által közvetített futár ettől eltérhet.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. Pontos címzés megvalósítható a Szolgáltató által biztosított online felületen, valamint a küldemény felvételekor folytatott egyeztetés útján is. Címzettként több név is szerepelhet.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a szolgáltató által közvetített futár és a feladó közösen határozzák meg. A közösen megállapított ár tartalmazza Szolgáltató jutalékát is, melyet automatikusan levon a közvetített futár díjából. A jutalék mértékét a 2. Melléklet és a weboldal Általános Felhasználási Feltételei tartalmazza.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjait kizárólag a szolgáltató felületén biztosított online fizetésen keresztül lehet kiegyenlíteni.7. Szolgáltatások

(a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Szolgáltató minden küldeményt biztonsági kóddal azonosít, a címzett a kód átadásával igazolja a küldemény kézhezvételét, a közvetített futár pedig Szolgáltató weboldalán a kód beírásával zárhatja le a fuvart, igazolhatja a kézbesítés tényét.7.1. Igényelhető szolgáltatások

(a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett a közreműködő futártól függően az alábbi a)-b) pontokban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés, – a közreműködő futártól függően

b) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. – a közreműködő futártól függőenSpeciális többletszolgáltatás – a közreműködő futártól függően:

a) a címzettel – a postai küldemény felvételét követően – egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás

b) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés

c) egyéb olyan, a feladó egyedi igényeinek megfelelően kialakított és egyedi szerződés alapján nyújtott, a küldemény kézbesítéséhez kapcsolódó többletszolgáltatás, amely nem tartozik az egyetemes postai szolgáltatáshoz kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások közé, és amely igénybevétele esetén a postai szolgáltatás a felhasználó szempontjából már nem minősül az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásnak.7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik.

A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató által közvetített futár szóbeli vagy írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató által közvetített futár vagy az ő alkalmazásában álló futár végzi.

A Szolgáltató által közvetített futárok szolgáltatásai a www.pickitapp.co weboldalon rendelhetők meg.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét az online fizetés visszaigazolása bizonyítja, melyen szerepelnek a küldemény, a címzett valamint a szolgáltató által közvetített futár adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.7.3. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltatóval által közvetített futárral szállítható küldemények tömeg- és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők: – tömege kerékpáros szállítás estén 10 kg;

– tömege motorkerékpáros szállítás estén 20 kg;

– gépkocsival történő szállítás esetében 40 kg lehet.

legnagyobb befoglaló méret kerékpáros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 50x50x50 cm

legnagyobb befoglaló méret motoros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 50x50x50 cm

legnagyobb befoglaló méret autós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 100x100x100 cm8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató által közvetített futár a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató által közvetített futár a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a szolgáltató által közvetített futárt nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató és az általa közvetített futár mentesül a kártérítési kötelezettség alól.8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató által közvetített futár a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató által közvetített futár minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató által közvetített futár a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató által közvetített futár a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a biztonsági kód átadásával köteles elismerni.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató által közvetített futár – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató által közvetített futár köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, a Szolgáltató által közvetített futár egyeztet a feladóval a küldeményről.

Ha a küldemény a Szolgáltató által közvetített futáron kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató által közvetített futár egyeztet a küldemény feladójával.9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

A Szolgáltató az internetes honlapján az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

- telefonon szóban;
- a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben;
– a fuvart lezáró elektronikus formanyomtatványon keresztül;
– e-mail útján.

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által közvetített futár által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által közvetített futár által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol. A vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

A telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató valamennyi panaszról és a panaszkezelés módjáról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató által közvetített futárra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató és az általa közvetített futár a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

A Szolgáltató által közvetített futár az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

A Szolgáltató által közvetített futár:

- a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel; - a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;
- a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
- a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval és az általa közvetített futárral elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

A Szolgáltató által közvetített futár a zárt küldeményt felbonthatja, ha

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;
- a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
- kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltató által közvetített futár alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

A Szolgáltatónak által közvetített futár és az általa alkalmazott közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató által közvetített futár igénybevételével továbbított küldemények titkosságát. A Szolgáltató által közvetített futár és az általa alkalmazott közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltatót, az általa közvetített futárt és annak alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató által közvetített futár a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.A Szolgáltató és az általa közvetített futár nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató által közvetített futár működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

- vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint
- a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
- ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
- ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;
- a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve
- a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltató által közvetített futárt: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályaiAz ügyfél a Szolgáltató által közvetített futárral szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltató által közvetített futárnál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltató által közvetített futárnak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult.

A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A Szolgáltató által közvetített futár az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.11.1.2. A kárigény bejelentésének módjaHa a Szolgáltató vagy az által közvetített futár a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltató által közvetített futárnál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetéseA küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató által közvetített futár a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató által közvetített futár a megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató által közvetített futár az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.11.1.4. A kártérítés mértékeA Szolgáltató által közvetített futár a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Szolgáltató által közvetített futár a garantált idejű küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató által közvetített futár a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató által közvetített futár a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ , azt a Szolgáltató által közvetített futár a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti, adminisztrációs díj levonása után.

A Szolgáltató adminisztrációs díj levonása után a szolgáltatás díját visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől a felvétel előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató által közvetített futár felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató által közvetített futár a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.1.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató által közvetített futár részére visszafizetni.12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató által közvetített futár tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató által közvetített futár választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató által közvetített futár tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Szolgáltató által közvetített futár vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a közös megállapodásnak és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató és az által közvetített futár együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

Kelt: Szeged, 2017. március 6.1. számú Melléklet

A szállításból kizárt tárgyak:- szúró-, vágó-, és lőfegyver;
- lőszer, robbanószer;
- radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
- értékes tárgyak szállítása;
- földi maradványok;
- romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
- hűtést, fűtést igénylő áruk;
- kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;
- kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
- narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
- nem megfelelően csomagolt tárgyak;
- postafiókra címzett küldemény;
- nem könyvelt küldemény;
- az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.2. számú Melléklet

Díjak és kedvezmények:Szolgáltató a megvalósult Fuvarok után jutalékot számít fel. A rendszer a jutalékot a Csomagküldő által befizetett összegből levonja, és az ezzel csökkentett összeget utalja tovább a Futár felé a Barion rendszeren keresztül.

Szolgáltató minden megvalósult fuvar után bruttó 10% + 100 Ft díjat számít fel, melyről elektronikus számlát bocsát ki Futár felé.

2017. március 6. és 2017. június 30. között Szolgáltató a fent részletezett jutalékot nem számítja fel a létrejött fuvarok esetében, így ebben az időszakban a fuvardíj teljes összege a futárt illeti. Ennek megfelelően Szolgáltató számlát sem bocsát ki a futárok felé ebben az időszakban. A jutalékkedvezmény kizárólag a 2017. június 30. 24:00-ig lezárt fuvarokra érvényes. A lezárt fuvar definícióját ld. fent.

A kifizetett, de meghiúsult fuvarok díjának visszautalási díja 400 Ft utalásonként.3. számú Melléklet

Felügyeleti szerv:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

Levelezési cím: 6741 Szeged, pf 689

Telefon: 62/568 300

Telefax: 62/568 368

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu4. számú Melléklet

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:- bármely, a közvetített futárok által használt szállítólevél
- a pickitapp.co által automatikusan kiküldött igazolás

5. számú Melléklet

Jelzésminta:Az ÁFF-ben használt fogalmak:

 • Szolgáltató: Evista Consulting Kft. valamint a szolgáltatás biztosításához igénybe vett alvállalkozóinak együttes megnevezése.
 • Szolgáltatás: a http://www.pickitapp.co címen elérhető rendszer szolgáltatásainak összessége, beleértve a regisztrációt, az utak és csomagok meghirdetését.
 • Pickitapp: Szolgáltató http://www.pickitapp.co címen elérhető szolgáltatása.
 • Regisztrált felhasználó: a szolgáltatást regisztráció után igénybe vevő Futár vagy Csomagküldő.
 • Futár:az a regisztrált felhasználó, aki regisztrációkor a Futár opciót választja, majd regisztráció után jogosult saját útvonalai feltöltésére, az ezeken érdeklődő Csomagküldők részére árajánlat küldésére, valamit a meghirdetett csomagok oldalán árajánlat küldésére.
 • Csomagküldő: az a regisztrált felhasználó, aki regisztrációkor a Csomagküldő opciót választja, majd regisztráció után jogosult saját csomagjai publikálására, a meghirdetett útvonalakon árajánlat kérésére, valamit a részére érkezett ajánlatok közül a neki megfelelő kiválasztására.
 • Útvonal: A futár által feltöltött egyszeri vagy ismétlődő út, melynek aloldala ismerteti az indulás és érkezés helyét, időpontját, a szállítójármű jellegét és a futár felhasználónevét.
 • Fuvar: A Futár és a Csomagküldő egyeztetése során létrejött megállapodás, melynek során az egyeztetett viteldíj ellenében Futár elviszi a csomagot a Csomagküldő által meghatározott helyre.
 • Csomag: a Csomagküldő felhasználó által a Szolgáltatás oldalán közzétett árajánlat-kérés, mely ismerteti a szállításra váró tárgy nevét, méretét, súlyát, egyéb fontos jellemzőit, valamint a szállítás lehetséges időpontjait, kiinduló- és célállomását.
 • Címzett: nem (szükségszerűen) a rendszer felhasználója. A csomag átvételekor köteles átadni a Csomagküldőtől kapott ellenőrző kódot a Futár részére, hogy az igazolhassa a teljesítést.
 • Online fizetés: A Pickitapp a fuvarok biztonságának érdekében online fizetési rendszert nyújt, melyen keresztül Csomagküldő kifizeti a megállapodás szerinti viteldíjat. Az online fizetési szolgáltatást a Barion biztosítja (barion.com), az ott végbemenő fizetési tranzakciókért a Barion felel.
 • Jutalék: azon díjak összessége, amiket a szolgáltató levon a Csomagküldő által online kifizetett összegből. A díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 • Ellenőrző kód: számsor, mely a Fuvar megvalósulását hivatott hitelesíteni. A rendszer az online fizetést követően ellenőrző kódot küld a Csomagküldőnek, aki eljuttatja az a Címzettnek. Címzett a csomag átvételekor átadja a kódot a Futárnak, aki a Szolgáltatás oldalán a kód segítségével zárhatja le a Fuvart ás válhat jogosulttá a fuvardíjra.

Regisztráció

A Pickitapp rendszer számos funkciója regisztráció nélkül is elérhető: a meghirdetett csomagok és útvonalak listája, részletei, a felhasználók értékelései, bemutatkozása, keresés.


A Pickitapp rendszerbe két módon van lehetőség regisztrálni, a felhasználó a regisztrációkor dönthet, hogy a rendszert Futárként vagy Csomagküldőként szeretné használni. A Pickitapp regisztráció Futárként és Csomagküldőként is ingyenes. Egy emailcímmel csak egyik fenti szerep választható.


Az ingyenes regisztrációt követően a Csomagküldőnek lehetősége van:


 • közzétenni elvitelre váró csomagját
 • keresni a meghirdetett fuvarok között
 • ajánlatot kérni a fuvarokat meghirdető futároktól
 • a kapott árajánlatok közül kiválasztani a legmegfelelőbbet
 • online kifizetni az egyeztetett összeget
 • fizetés után emailben megkapni a futár elérhetőségeit
 • értékelni a futárt a szállítás után

Az ingyenes regisztrációt követően a Futárnak lehetősége van:


 • meghirdetni saját útjait
 • keresni a meghirdetett csomagok között
 • árajánlatot adni egy meghirdetett csomagra
 • árajánlatot adni a meghirdetett utakra jelentkező csomagküldőknek
 • az elfogadott árajánlatok kifizetése után megkapni a csomagküldő elérhetőségeit
 • értékelni a feladót a szállítás után

A Regisztrációval a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az ÁFF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy a rendszer használata során betartja a vonatkozó törvényeket, így a Ptk. és az adózással kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit.

Szolgáltató nem felelős a regisztráció során megadott adatok helyességéért.

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van adataikat hitelesíteni, saját felületükön, az adathitelesítés menüpont alatt tölthetik fel irataik másolatát. A feltöltött másolatokat Szolgáltató rendszere tárolja, az esetleges jogviták rendezése végett. A másolatokat feltöltő regisztrált felhasználók nyilvános adatlapján a rendszer jelzi a dokumentumok meglétét.

A Regisztrált felhasználók jogosultak megváltoztatni regisztrált adataikat saját profil űrlapjukon.

Szolgáltató lehetőséget nyújt a regisztráció törlésére, ezt a felhasználó regisztrációjánál használt email címéről kezdeményezheti. A törölt felhasználó email címével újbóli regisztráció nem kezdeményezhető. A törölt felhasználó adatainak törlését a Szolgáltató haladéktalanul elvégzi. (2011. évi CVIII. tv. 13/A § (7) bekezdésének megfelelően)

Adatvédelem

Szolgáltató minden szakmailag elvárható intézkedést megtesz a regisztráció során megadott adatok védelmére. Adatokat kizárólag a hatóságok meghatározott kérésére (bűncselekmény esetén), a szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges technikai partnerek (fejlesztés, üzemeltetés, ügyfélszolgálat, online fizetés, számlázás) valamint a Fuvar megvalósulásához szükséges felek részére továbbít.

A rendszer használata

A Regisztrált felhasználók a rendszert saját felelősségükre használhatják. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó pontjainak megfelelően felelnek a köztük létrejött megállapodás részleteinek, feltételeinek megtartásáért, valamint felelősek a vonatkozó törvények, így többek közt az adózással kapcsolatos rendelkezések betartásáért.

A Fuvar létrejötte, lebonyolítása

A Futár felhasználók kétféleképpen kezdeményezhetik a Fuvar létrejöttét:
1. Meghirdetik saját útvonalukat.
2. Árajánlatot adnak egy meghirdetett csomagra.

A Csomagküldő felhasználók kétféleképpen kezdeményezhetik a Fuvar létrejöttét: 1. Meghirdetik saját csomagjukat. 2. Árajánlatot kérnek egy meghirdetett útra vagy annak egy szakaszára.

Ezután a felhasználóknak lehetősége van pontosítani a megállapodást a meghirdetett csomag/út aloldalán.

A megállapodáshoz minden esetben szükséges, hogy a Futár árajánlatot adjon és a Csomagküldő elfogadja azt.

Ezután a Csomagküldő felhasználónak lehetősége van online fizetéssel rendezni a fuvardíjat. A kifizetett összeg ezután Szolgáltató Barion számlájára kerül, majd a rendszer email üzenetben tájékoztatja a megegyező feleket a másik elérhetőségeiről: cím, telefonszám.

A rendszer emailben ellenőrző kódot küld a Csomagküldőnek, ezt a kódot Csomagküldő a megállapodás aloldalán (csomag vagy fuvar) is elérheti a fizetést követően. Csomagküldő köteles eljuttatni az ellenőrző kódot a címzettnek.

A Futár felhasználó az egyeztetésnek megfelelő helyen és időben veszi át a csomagot a Csomagküldőtől, majd a megegyezésnek megfelelő időben a Címzettnek eljuttatja.

A csomag átadásakor a Címzett átadja a biztonsági kódot a Futárnak, aki a rendszerben ezzel igazolhatja a teljesítést. A Futár a Fuvar aloldalán zárhatja le a Fuvart, az ellenőrző kód beírásával és a Csomagküldő értékelésével. Csomagküldő szintén a Fuvar aloldalán zárhatja le a Fuvart, igazolhatja annak megtörténtét és értékelheti a Futárt.

Szolgáltató a fuvar lezárása után továbbutalja a Jutalékkal csökkentett fuvardíjat Futár Barion számlájára.

Fuvar lezárása

A csomag kézbesítése után a rendszer mindkét félnek felajánlja a jogot a fuvar lezárására. A felhasználói értékeléssel közös felületen mindkét fél jelezheti, hogy a fuvar megvalósult-e.

Lezárt fuvar

A rendszer akkor tekinti lezártnak a fuvart, ha:

 • mindkét fél lezárta a fuvart, vagy
 • a Futár lezárta a fuvart és helyes ellenőrző kódot adott meg
 • egyik fél sem zárta le a fuvart, de a fuvardíj kiegyenlítésre került és 3 nap telt el az utolsó lehetséges kézbesítési dátum óta

A fent felsorolt esetekben Futár jogosult a fuvardíj Jutalékkal csökkentett összegére, melyet saját Barion számlájára utal a rendszer.

Meghiúsult fuvar

Amennyiben valamelyik fél hibájából vagy egyéb körülmény folytán a fuvar meghiúsul, a kifizetett fuvardíjat a Szolgáltató az adminisztrációs díj levonása után visszautalja a Csomagküldő által meghatározott bármely Magyarországon bejegyzett bankál vezetett folyószámlára. A visszautalást Csomagküldő kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött email útján.

Értékelés

A Fuvar résztvevői a Fuvar lebonyolítása után értékelik egymást. Az értékelés 2 módja:

1. Ötfokú skálán a felhasználók általános véleményüket mondják el a másik fél Fuvar teljesítése során tanúsított viselkedéséről. Ez az értékelési mód kötelező a fuvar lezárásához.
2. Szöveges értékelés: a felhasználók szabad szöveges mezőben írhatnak értékelést a másik félről, melyben megfogalmazhatják véleményüket. Ez az értékelési mód opcionális.

A rendszer mind a szöveges, mint az ötfokú értékelést rögzíti, valamint közzéteszi az értékelt fél publikus aloldalán. Az értékelt felet a rendszer email üzenetben értesíti az értékelés beérkeztéről. Ha a Regisztrált felhasználó nem ért egyet a kapott értékeléssel, lehetősége van saját publikus oldalán jelezni ezt az adminisztrátor felé. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói értékeléseket szerkessze és/vagy törölje az oldalról.

Barion átutalás

A rendszer a teljesített fuvarok után járó fuvardíjat a Barion rendszeren keresztül utalja Futár regisztrációkor megadott emailcímére. Az utalás után futár két módon juthat a fuvardíjhoz:
1. Amennyiben a Pickitapp regisztrációkor megadott emailcímmel már rendelkezik Barion számlával, a Barion automatikusan jóváírja az összeget Barion számláján
2. Amennyiben a Pickitapp regisztrációkor megadott emailcímmel nem rendelkezik Barion számlával, a Barion automatikus emailben értesíti az összeg beérkeztéről, ekkor a Futárnak lehetősége van – ingyenes regisztráció után – hozzáférnie Barion számlájához.
A Barion számlára utalás ingyenes, de a Barion számláról más pénzintézetnél vezetett számlára utalás díjköteles. ezen pénzügyi műveletek lebonyolítása valamint költségeinek megállapítása a Barion (barion.com) felelősségi körébe tartozik, Szolgáltató minden szakmailag és technológiailag elvárható intézkedést megtesz az utalások rendben történő lebonyolítása de kizár minden felelősséget a Barion számlák működésével, költségeivel kapcsolatban.

Jutalékok, díjak, számlázás

Szolgáltató a megvalósult Fuvarok után jutalékot számít fel. A rendszer a jutalékot a Csomagküldő által befizetett összegből levonja, és az ezzel csökkentett összeget utalja tovább a Futár felé a Barion rendszeren keresztül.

Szolgáltató minden megvalósult fuvar után bruttó 10% + 100 Ft díjat számít fel, melyről elektronikus számlát bocsát ki Futár felé.

2017. június 30-ig Szolgáltató a fent részletezett jutalékot nem számítja fel a létrejött fuvarok esetében, így ebben az időszakban a fuvardíj teljes összege a futárt illeti. Ennek megfelelően Szolgáltató számlát sem bocsát ki a futárok felé ebben az időszakban. A jutalékkedvezmény kizárólag a 2017. június 30. 24:00-ig lezárt fuvarokra érvényes. A lezárt fuvar definícióját ld. fent.


A számla elkészültéről Futárt emailben értesíti a rendszer. Az elkészült számlákat Futár a Számlázz.hu (szamlazz.hu) oldaláról töltheti le. A kiküldött linken Futár a számviteli törvényben meghatározott határidőig elérheti számláit, azokat bármikor letöltheti.

A számlák formai megfelelőségéért és elérhetőségéért a Számlázz.hu Kft. (szamlazz.hu) felelős.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fent részletezett díjak előzetes értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására. A változás tényéről és pontos időpontjáról a rendszer a Regisztrált felhasználókat emailben értesíti. A kifizetett de meghiúsult fuvarok díjának visszautalási díja 400 Ft utalásonként.

A Felhasználók kötelességei

A Regisztrált felhasználók felelősek regisztrációkor megadott adataik helyességéért, jelszavuk biztonságáért, valamint a felhasználónevük alatt közzétett tartalomért, így a közzétett Fuvarokért, Csomagokért és hozzászólásokért.

A rendszer használata, a fuvarok teljesítése során különösen, de nem kizárólagosan felelős:

A Futár:

 • az általa meghirdetett útvonalak lebonyolításáért
 • a kiadott árajánlatok érvényességéért. A kiadott árajánlatok azok elfogadásáig bármikor megváltoztathatók.
 • az elvállalt fuvarok teljesítéséért
 • a szállított csomagok épségéért
 • a fuvar lezárásáért, az ellenőrző kód beírásáért
 • tevékenysége során a Ptk. és az adójogszabályok betartásáért

A Csomagküldő: • az általa meghirdetett csomagok tartalmáért. A meghirdetett csomagok nem tartalmazhatnak olyan tárgyat, anyagot, melynek birtoklása, szállítása jogszabályba ütközik. A Csomagküldő köteles a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse.
 • az elfogadott árajánlatok határidőben történő kifizetéséért
 • a csomag elérhetőségéért az előzetesen megállapított helyen és időben
 • a címzett elérhetőségéért az előzetesen megállapított kézbesítési helyen és időben
 • az ellenőrző kód címzetthez történő eljuttatásáért

Szolgáltató jogállása, felelőssége

Szolgáltató az online piactér üzemeltetését a 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) hatálya alatt végzi.

A Szolgáltató nem felelős a Regisztrált felhasználók által közzétett tartalomért, elhárít bármilyen anyagi felelősséget az információk valótlanságából vagy egyéb módon eredő jogviták esetén. A rendszerben a felhasználók egymással létesítenek jogviszonyt a csomag elszállítása tárgyában, így követelésüket egymás között érvényesíthetik.

Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett útvonalak, csomagok valamint az ezekhez fűzött hozzászólások tartalmi vizsgálatára. A felhasználók által közzétett tartalom nem tartalmazhat emberi méltóságot, jogszabályt vagy a Szolgáltató üzleti érdekeit sértő közléseket, így többek között tilos közzétenni:

 • a rendszer megkerülését célzó információkat (pl.: elérhetőség)
 • reklámot, különösen más csomagszállító rendszerben elérhető ajánlatokat

Felhasználó jogainak korlátozása, rendszerből való kizárás

A fenti tartalmi elveket be nem tartó Regisztrált felhasználók egyes felhasználói jogosultságait Szolgáltató jogosult korlátozni, ismételt, súlyos szabályszegés esetén jogosult a felhasználót a rendszerből kizárni, az általa közzétett információkat törölni. A korlátozásról illetve kizárásról Szolgáltató a Regisztrált felhasználót emailben értesíti.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Szolgáltató fenntartja szerzői jogait a rendszeren belül található valamennyi szöveges, képi és mozgóképes tartalom, technikai megoldás tekintetében. A Pickitapp rendszerben található tartalom nem másolható és nem használható fel sem részben sem egészben Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

Panaszkezelés

Felhasználók panaszukkal a Szolgáltatóhoz fordulhatnak a következő elérhetőségek valamelyikén:

Hatályosság

Jelen AFF hatályos: 2016. december 6-tól.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK LETÖLTÉSE